PRATİK BİLGİLER
İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

 

İş Kanunu'na Göre İdari Para Cezaları (2019)
​​​4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI ​ ​ ​
​(01.01.2019 Tarihinden İtibaren) ​ ​ ​
Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı (TL)
3/2 98 İş Kanunu'nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan işyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi (asıl işveren ile alt işveren veya vekilleri için ayrı ayrı)  26.028
3,85 98 Ağır ve tehlikeli iş kapsamındaki işyerinin bildirim yükümlülüğüne aykırı davranmak (çalıştırılan her işçi için) 2.597
5 99/a İşçilere eşit davranma ilkesine uyulmayan her işçi için 219
7 99/a Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranılan her işçi için 219
8 99/b Çalışma koşullarına ilişkin belge verilmeyen her işçi için 219
14 99/b Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için 219
28 99/c Çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için 219
29 100 Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için 857
30 101 Çalıştırılmayan her engelli ve çalıştırılmayan her ay için 3.250
30 101 Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için 3.250
32 102/a Ücret ile Kanundan veya TİS'den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için 236
32 102/a Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her işçi ve har ay için 236
39 102/a Asgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için 236
37 102/b Ücret hesap pusulası düzenlememek 857
38 102/b Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek 857
52 102/b Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek 857
41 102/c Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için 417
56 103 Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için 417
57 103 Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için 417
59 103 İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için 417
60 103 İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için 417
63 104 Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak 2.293
64 104 Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için 417
68 104 Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak 2.293
69 104 İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek 2.293
71 104 Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak 2.293
72 104 18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak 2.293
73 104 Gece çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak 2.293
74 104 Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek 2.293
75 104 İşçi özlük dosyalarını düzenlememek 2.293
76 104 Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak 2.293
90 106 İş-Kur'dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak 26.028
92/2 107/1-a İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek 20.823
96/1 107/1-b İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak,  işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak 20.823
96/2 107/1-b İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları 20.823
107/2 107/2 İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek 20.823​​​
Diğer Pratik Bilgiler